www.mazepa.fora.pl

Nauka, kultura i rozrywka

Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Bieżące wydarzenia -> Ukraina: protestujący zajęli ministerstwo rolnictwa
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Ukraina: protestujący zajęli ministerstwo rolnictwa
PostWysłany: Pią 11:21, 24 Sty 2014
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Ukraina: protestujący zajęli ministerstwo rolnictwa

Pro­te­stu­ją­cy w Ki­jo­wie prze­ciw­ni­cy rządu za­ję­li mi­ni­ster­stwo rol­nic­twa ogła­sza­jąc, że jest to od­po­wiedź na wcze­śniej­szy apel pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, by de­mon­stran­ci opu­ści­li ulice mia­sta.
Barykady w Kijowie Barykady w KijowieFoto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Bu­dy­nek, który znaj­du­je się przy ulicy Chresz­cza­tyk, tuż przy Maj­da­nie Nie­pod­le­gło­ści, opa­no­wa­no bez żad­nych pro­ble­mów; znaj­du­ją­ca się w nim ochro­na nie sta­wia­ła oporu. Zor­ga­ni­zo­wa­no tam punkt grzew­czy dla uczest­ni­ków pro­te­stów.


W go­dzi­nach noc­nych li­de­rzy ukra­iń­skiej opo­zy­cji ogło­si­li, że roz­sze­rza­ją za­sięg pro­te­stów i zbu­do­wa­li ko­lej­ną ba­ry­ka­dę na ul. In­sty­tuc­kiej, która pro­wa­dzi do ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej.

Pro­te­sty roz­sze­rza­ją się i poza Kijów: od czwart­ku zaj­mo­wa­ne są sie­dzi­by ob­wo­do­wych (wo­je­wódz­kich) ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, któ­rych sze­fo­wie pod­le­ga­ją bez­po­śred­nio pre­zy­den­to­wi.

Lu­dzie prze­ję­li kon­tro­lę nad ad­mi­ni­stra­cja­mi we Lwo­wie, Rów­nem i Tar­no­po­lu, oraz za­ba­ry­ka­do­wa­li doj­ścia do ad­mi­ni­stra­cji w Iwa­no-Fran­kiw­sku, Chmiel­nic­kim, Ży­to­mie­rzu i Czer­ka­sach.

W tym ostat­nim mie­ście, po­ło­żo­nym na po­łu­dnie od Ki­jo­wa, po po­cząt­ko­wym suk­ce­sie de­mon­stran­tów, któ­rzy wdar­li się do sie­dzi­by władz ob­wo­du, ostro in­ter­we­nio­wa­ła mi­li­cja. W nocy wy­par­ła ona ludzi na ulicę i za­trzy­ma­ła 58 osób.

Sy­tu­acja na Ukra­inie, gdzie od dwóch mie­się­cy trwa­ją pro­te­sty prze­ciw­ni­ków rządu, któ­rzy do­ma­ga­ją się zmia­ny władz, za­ostrzy­ła się w środę. Opo­zy­cja i le­ka­rze po­in­for­mo­wa­li tego dnia o pię­ciu ofia­rach śmier­tel­nych starć z mi­li­cją w Ki­jo­wie; czte­ry osoby zo­sta­ły za­bi­te z broni pal­nej.

Rów­nież w środę de­pu­to­wa­ni opo­zy­cji do Rady Naj­wyż­szej (par­la­men­tu) ogło­si­li, że w jej miej­sce po­wo­łu­ją Radę Na­ro­do­wą Ukra­iny i za­po­wie­dzie­li, że przed­sta­wi­cie­le opo­zy­cji w ra­dach ob­wo­dów mają two­rzyć te­re­no­we Rady Na­ro­do­we.

Nowe barykady na ulicach

Po wczo­raj­szym pię­cio­go­dzin­nym spo­tka­niu w ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej opo­zy­cyj­ni przy­wód­cy Wi­ta­lij Klicz­ko, Ar­se­nij Ja­ce­niuk oraz Ołeh Tiah­ny­bok po­in­for­mo­wa­li de­mon­stran­tów o jego re­zul­ta­tach. Prze­ma­wia­jąc na Maj­da­nie Ja­ce­niuk za­po­wie­dział roz­sze­rze­nie te­re­nu za­się­gu pro­te­stów o ul. In­sty­tu­to­wą, która pro­wa­dzi w kie­run­ku bu­dyn­ku pre­zy­den­ta, i ul. Hru­szew­skie­go, gdzie znaj­du­ją się przy niej bu­dyn­ki rządu i par­la­men­tu.

Na In­sty­tu­to­wej szyb­ko po­wsta­ła nowa oka­za­ła ba­ry­ka­da zbu­do­wa­na z wor­ków z lodem i śnie­giem. Do póź­nych go­dzin noc­nych ma­ni­fe­stan­ci do­kła­da­li nowe worki i po­le­wa­li bu­dow­lę wodą, by zwią­zał ją lód.

Na czas roz­mów opo­zy­cji z Ja­nu­ko­wy­czem w wy­ni­ku me­dia­cji prze­pro­wa­dzo­nej z do­wódz­twem sił MSW w cen­trum Ki­jo­wa za­war­to ro­zejm w trwa­ją­cych od nie­dzie­li star­ciach mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi rządu a mi­li­cją. Jak prze­ka­zał po spo­tka­niu z pre­zy­den­tem Tiah­ny­bok, wła­dze zo­bo­wią­za­ły się, że spe­cjal­ny od­dział mi­li­cji Ber­kut otrzy­ma zakaz uży­wa­nia broni pal­nej. - Do rana ogła­sza­my ro­zejm! - dodał. Do dzi­siej­sze­go po­ran­ka ani de­mon­stran­ci, ani mi­li­cjan­ci nie pod­ję­li walki.

Opo­zy­cja szła na spo­tka­nie z po­stu­la­ta­mi od­wo­ła­nia przy­ję­tych w ubie­głym ty­go­dniu ustaw, które po­waż­nie za­ostrzy­ły kary za udział w nie­sank­cjo­no­wa­nych pro­te­stach, usu­nię­cia ze sta­no­wi­ska mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych Wi­ta­li­ja Za­char­czen­ki, dy­mi­sji rządu My­ko­ły Aza­ro­wa oraz ogło­sze­nia wcze­śniej­szych wy­bo­rów pre­zy­denc­kich.

Euromajdan nie chce rozmów?

Zgro­ma­dze­ni na placu lu­dzie ze scep­ty­cy­zmem przy­ję­li wynik wczo­raj­szych roz­mów opo­zy­cji z wła­dza­mi. Prze­gło­so­wa­li uchwa­łę o "wyj­ściu z roz­mów z wła­dzą w sy­tu­acji, gdy wal­czy ona z opo­zy­cją, a nasi bra­cia po­zo­sta­ją uwię­zie­ni". Przy­wód­ca par­tii Oj­czy­zna Julii Ty­mo­szen­ko, Ar­se­nij Ja­ce­niuk, za­po­wie­dział jed­nak, że roz­mo­wy będą dzi­siaj kon­ty­nu­owa­ne.

Pro­ku­ra­tu­ra za­pew­ni­ła, że osoby już za­trzy­ma­ne będą wy­pusz­czo­ne z aresz­tów i na pro­ces będą ocze­ki­wać w domu. Wa­run­kiem jest jed­nak to, aby de­mon­stran­ci opu­ści­li pro­wa­dzą­cą do dziel­ni­cy rzą­do­wej ulicę Hru­szew­skie­go. Ma­ni­fe­stan­ci nie chcą się na to zgo­dzić w oba­wie, że wła­dze nie do­trzy­ma­ją obiet­nic.

Noc na Ukrainie: powstały nowe barykady - W Kijowie w nocy zbudowano nowe barykady na ulicach prowadzących do dzielnicy rządowej. Stało się to pomimo rozmów opozycji z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, które zaowocowały przedłużeniem rozejmu. Tymczasem wśród uczestników protestów coraz częściej pojawiają się głosy, że rozmowy z władzą należy zawiesić. Prokuratura zapewniła, iż wypuści aresztowanych, jeśli demonstranci opuszczą ulicę Hruszewskiego, ci jednak boją się, że władze nie dotrzymają obietnic.

Ruch UE


Unia Eu­ro­pej­ska włą­cza się w próbę uspo­ko­je­nia sy­tu­acji na Ukra­inie. Do Ki­jo­wa leci dziś ko­mi­sarz do spraw roz­sze­rze­nia Ste­fan Fuele, który spo­tka się z przed­sta­wi­cie­la­mi władz i opo­zy­cji.

Ko­mi­sarz zo­sta­nie w ukra­iń­skiej sto­li­cy do jutra. Na­to­miast w przy­szłym ty­go­dniu po­le­ci tam także sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji.

- Je­ste­śmy go­to­wi do po­mo­cy w uła­twie­niu dia­lo­gu - po­wie­dział rzecz­nik Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej Oli­vier Ba­il­ly. Po­in­for­mo­wał, że taką ofer­tę zło­żył wczo­raj szef Ko­mi­sji Jose Bar­ro­so pod­czas wczo­raj­szej roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej z pre­zy­den­tem Ukra­iny. - Pre­zy­dent Ja­nu­ko­wycz po­wie­dział, że ko­mi­sarz i sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji są mile wi­dzia­ni z ofer­tą po­mo­cy - re­la­cjo­no­wał prze­bieg roz­mo­wy rzecz­nik Ko­mi­sji.

Do­py­ty­wa­ny czy Unia Eu­ro­pej­ska zde­cy­du­je się na sank­cje, jeśli sy­tu­acja na Ukra­inie nie po­pra­wi się, od­po­wie­dział, że "prio­ry­te­tem dla Unii jest dia­log" i do­pie­ro póź­niej Ko­mi­sja zde­cy­du­je o dal­szych dzia­ła­niach.

Ukra­ina jest też w cen­trum za­in­te­re­so­wa­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go. W naj­bliż­szy wto­rek do Ki­jo­wa leci grupa kil­ku­na­stu eu­ro­po­słów. Mają oni się także spo­tkać z przed­sta­wi­cie­la­mi władz i z opo­zy­cją.

Ukraina: demonstranci odpierają ataki policji - W Kijowie nadal wrze. Demonstranci bezustannie niszczyli barierki, po tym, jak liderzy opozycji postawili rządowi surowe ultimatum. Protestanci domagają się odwołania rządu, zwołania przedwczesnych wyborów oraz zniesienia ustawy przeciwko opozycjonistom. W odpowiedzi rząd zwiększył uprawnienia służb ochronnych, które mogą odcinać dostęp do ulic i pacyfikować protestujących armatkami wodnymi mimo niskich temperatur.

Politycy PiS jadą do Kijowa

Do Ki­jo­wa jadą po­li­ty­cy PiS - wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy par­tii Adam Li­piń­ski, rzecz­nik Adam Hof­man oraz eu­ro­po­sło­wie Ry­szard Czar­nec­ki i To­masz Po­rę­ba. Mają roz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi ukra­iń­skiej opo­zy­cji. PiS od ubie­głe­go roku re­gu­lar­nie współ­pra­cu­je z opo­zy­cyj­ny­mi par­tia­mi Bat­kiwsz­czy­na i Udar.

Ostat­ni raz przed­sta­wi­cie­le PiS byli w Ki­jo­wie na prze­ło­mie li­sto­pa­da i grud­nia ub.r. Ja­ro­sław Ka­czyń­ski prze­ma­wia­jąc wów­czas na Maj­da­nie za­pew­niał, że Pol­ska za­wsze bę­dzie wspie­rać spra­wę in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej Ukra­iny.- Je­ste­ście po­trzeb­ni Unii Eu­ro­pej­skiej - zwró­cił się do uczest­ni­ków wie­lo­ty­sięcz­nej ma­ni­fe­sta­cji.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 15:17, 05 Lis 2014
Gość

 

Ukraina powoli dogorywa.
Ukraina: protestujący zajęli ministerstwo rolnictwa
Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Bieżące wydarzenia
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin