www.mazepa.fora.pl

Nauka, kultura i rozrywka

Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Matematyka -> Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2006" Idź do strony 1, 2  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat 
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2006"
PostWysłany: Śro 20:42, 15 Mar 2006
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2006"

Konkurs w roku 2006 przeprowadzony zostanie w czwartek, 16 marca o godzinie 9.00.

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie maja uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 7 zł od osoby. Wpłaty mogą pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów wspierających działalność oświatową.


Zasady i cel Konkursu

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest pięciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:


Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
Beniamin klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
Kadet klasy I i II gimnazjów;
Junior klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II, III zasadniczych szkół zawodowych;
Student klasy II i III liceów i techników oraz IV techników.Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, "Dzień Kangura" stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 20:47, 15 Mar 2006
Maja
Piszący

 
Dołączył: 03 Gru 2005
Posty: 219
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk
Płeć: Kobieta

Regulamin Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
uchwalony 21 września 2005 roku przez
Zarząd Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych


1. Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestni-czących w nim krajach.

2. W Polsce głównym organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszech-niania Wiedzy i Nauk Matematycznych, zwane dalej TUWiNM, z siedzibą w Toruniu, ul. Chopina 12/18, przeprowadzające Konkurs pod patronatem Wy-działu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-niu. W celu przeprowadzenia Konkursu dziekan Wydziału powołuje na okres dwóch lat Komitet Organizacyjny Konkursu, którego działalność nadzoruje Zarząd TUWiNM.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół pod-stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i za-sadniczych szkół zawodowych).

4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières”. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

5. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu kategoriach:
„Maluch” − klasy 3. i 4. szkół podstawowych,
„Beniamin” − klasy 5. i 6. szkół podstawowych,
„Kadet” − klasy I i II gimnazjów,
„Junior” − klasy III gimnazjów, I liceów i techników,
I, II i III zasadniczych szkół zawodowych,
„Student” − klasy II i III liceów oraz II, III i IV techników.

6. Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punk-tów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 24 punkty; maksymalnie może więc uzyskać 120 punktów. Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie w każdej z tych ka-tegorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia Konkursu 30 punktów, maksymalnie może więc uzyskać 150 punktów. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

7. Środki finansowe na organizację Konkursu i nagrody pochodzą z opłat wno-szonych za udział w Konkursie i od sponsorów. Wysokość opłat wnoszonych za udział w Konkursie ustala Zarząd TUWiNM przed rozpoczęciem kolejnej edycji Konkursu.

8. Zarząd TUWiNM ustala corocznie zasady rozdziału opłat wnoszonych za udział w Konkursie na następujące cele:
a) nagrody przyznawane przez organizatorów regionalnych;
b) koszty organizacyjne ponoszone przez organizatorów regionalnych;
c) koszty organizacyjne ponoszone przez Komitet Organizacyjny Konkursu i koszty przyznawanych przez niego nagród.

9. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy:
a) przygotowanie w uzgodnieniu ze stowarzyszeniem „Kangourou Sans Frontières” testów konkursowych oraz przygotowanie kart pytań i kart odpowiedzi;
b) opracowanie wyników Konkursu;
c) przekazanie regionalnym komitetom organizacyjnym wyników Konkursu;
d) ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu;
e) przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie.

10. TUWiNM zawiera z organizatorami regionalnymi umowy upoważniające ich do przeprowadzenia Konkursu na przewidzianym w umowie terenie.

11. Organizator regionalny powołuje Regionalny Komitet Organizacyjny i wy-znacza jego koordynatora. Regionalny Komitet Organizacyjny powinien składać się przynajmniej z dwóch osób.

12. Regionalny Komitet Organizacyjny po otrzymaniu zgłoszeń ustala miejsca, w których zostanie zorganizowany Konkurs i zleca wskazanym przez dyrek-torów szkół nauczycielom jego przeprowadzenie. Nauczyciele przeprowa-dzający Konkurs powinni otrzymać wcześniej dokładne instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu.

13. Dyrektor szkoły, której uczniowie zamierzają wziąć udział w Konkursie, wskazuje nauczyciela, który zostanie szkolnym opiekunem Konkursu. Szkolny opiekun Konkursu jest zobowiązany przesłać do właściwego Regio-nalnego Komitetu Organizacyjnego następujące dokumenty:
a) wypełnioną kartę zgłoszenia;
b) liczbę uczestników Konkursu z podziałem na kategorie z uwzględnieniem klasy;
c) dowód przelania (kopia) opłaty za udział uczniów danej szkoły w Kon-kursie na konto właściwego organizatora regionalnego.

14. Karty odpowiedzi i testy powinny zostać dostarczone do szkół przed Kon-kursem w oddzielnych kopertach. Testy są utajnione do chwili rozpoczęcia Konkursu, co powinno nastąpić o godzinie 9:00. W wyjątkowych sytuacjach organizator regionalny może wyrazić zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie konkursu, jednak nie wcześniej niż o godzinie 8:00. Otwarcie kopert następu-je w obecności przedstawicieli uczestników Konkursu bezpośrednio po na-niesieniu przez uczestników Konkursu danych identyfikacyjnych na kartach odpowiedzi. Żaden uczestnik Konkursu nie może opuścić sali wcześniej niż po upływie 60 minut od otrzymania testów.

15. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero po ich oficjalnym otrzymaniu od upoważnionej osoby, rozwiązuje zadania sa-modzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia testów i ich rozwiązań innym osobom. W czasie trwania Kon-kursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączno-ści. Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.

16. Po zakończeniu Konkursu Regionalny Komitet Organizacyjny odbiera karty odpowiedzi w zamkniętych kopertach i dostarcza je do siedziby TUWiNM w terminie i formie uzgodnionej z Komitetem Organizacyjnym Konkursu.

17. Komitet Organizacyjny Konkursu przekazuje wyniki Konkursu Regional-nym Komitetom Organizacyjnym w terminie 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi. Regionalne Komitety Organizacyjne ogłaszają wyniki Kon-kursu w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od daty przeprowadze-nia Konkursu. Każda szkoła, której uczniowie uczestniczyli w Konkursie, otrzyma imienną listę rezultatów ze wskazaniem osób nagrodzonych i infor-mację o zasadzie przydziału nagród.

18. Komitety regionalne przyznają następujące kategorie nagród:
• nagrody główne dla laureatów Konkursu;
• nagrody I stopnia za bardzo dobry wynik w Konkursie;
• nagrody II stopnia za wyróżnienie;
• nagrody pocieszenia lub nagrody dla szkół.

19. Wśród nagród wymienionych w punkcie 18. Regulaminu są nagrody propo-nowane i dofinansowywane przez Komitet Organizacyjny Konkursu.

20. Każdy Regionalny Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego po-ziomu wiekowego kryteria przydziału nagród, z możliwością rozróżniania szkół ogólnokształcących i zawodowych.

21. Uczestnicy Konkursu:
• w kategorii „Maluch”, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów;
• w pozostałych kategoriach, którzy uzyskali co najmniej 140 punktów;
otrzymują potwierdzony dyplomem wydanym przez Komitet Organizacyjny
Konkursu tytuł:
Laureat Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.
Definicję wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.

22. Regionalne Komitety Organizacyjne rozpatrują odwołania dotyczące wyni-ków, o ile odwołania zostały złożone przed 7 czerwca roku, w którym prze-prowadzono konkurs. Karty odpowiedzi przechowywane są przez Komitet Organizacyjny Konkursu do dnia 24 czerwca roku, w którym przeprowadzono konkurs i po tym terminie odwołania uczestników Konkursu nie będą rozpatry-wane.

23. Regionalny Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników. W uzasadnionych przypadkach może zo-stać przeprowadzony dodatkowy test kontrolny. Regionalny Komitet Organiza-cyjny przedstawia dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została de-cyzja o dyskwalifikacji lub o przeprowadzeniu testu kontrolnego.

24. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Orga-nizacyjny Konkursu.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 22:24, 15 Mar 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Ja jutro idę na ten konkurs - Kangur.
Powininno mi dobrze pójśc, bo troszeczkę się uczyłem.
Niedużo się uczyłem, ale lepsze to niż nic. Mr. Green


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 11:30, 16 Mar 2006
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Już po "kangurze" ciekawe jak Ci tam poszło. A może ktoś jeszcze był na nim?
Zapraszam do opisywania swioch wrażeń "na gorąco".

Cool Cool Cool


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Czw 20:44, 16 Mar 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

tomaszek1958 napisał:
Już po "kangurze" ciekawe jak Ci tam poszło


No... całkiem nieźle.
Miałem kilka błędów.
Ale jak na 5 klasę... to raczej dobrze.
5 klasy pisały te same zadania co 6.
6 klasy miały łatwiej.
Ale za to 5 się czegoś nauczą.
A 6 powtórzą wiadomości.
Takie konkursy się przydają do np:
- zdobywania wiedzy,
- sprawdzania swoich umiejętności.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 20:48, 17 Mar 2006
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Napisz - tak orientacyjnie - na ile punktów liczysz?

Cool Cool


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pią 22:52, 17 Mar 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

ok. 90 Mr. Green


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Sob 9:43, 18 Mar 2006
koval
Mistrz nad Mistrzami

 
Dołączył: 23 Lut 2006
Posty: 2075
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

na ile?


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Sob 12:31, 18 Mar 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Nie wiem, ale chyba na ok. 150
Nie najlepiej, ale lepsze to niż nic.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Sob 13:07, 18 Mar 2006
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Na "dzień dobry" dostaje się 30 punktów. Za zadania można dostać max 150 punktów. Są też punkty ujemne. Za złe rozwiazanie zadania dostaje się -25% punktów tego co można zdobyć w przypadku prawidłowych odpowiedzi.
W kategorii "beniamin" w którym brał udział Mariusz startowali uczniowie z klas V i VI i pisali te same zadania. Mariusz jest w piątej klasie więc jego szanse były napewno mniejsze.

Tak więc te 90pkt/180pkt u Mariusza to wcale nie jest tak źle.


Mr. Green Mr. Green


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez tomaszek1958 dnia Czw 12:23, 30 Lis 2006, w całości zmieniany 3 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Sob 13:09, 18 Mar 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

No właśnie... Mr. Green


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Pon 14:12, 10 Kwi 2006
tomaszek1958
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 7028
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

DJ Mazepa napisał:
tomaszek1958 napisał:
Już po "kangurze" ciekawe jak Ci tam poszło


No... całkiem nieźle.


No i co z wynikami???

Laughing


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Wto 16:55, 11 Kwi 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

tomaszek1958 napisał:
No i co z wynikami???


Ja jeszcze nic nowego nie wiem.
Wiem tylko tyle co napisałem.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 10:31, 12 Kwi 2006
krzysztof1996
Zastępca Admina
Zastępca Admina

 
Dołączył: 03 Gru 2005
Posty: 942
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

Ja też czekam na wyniki.

Cool

Swoje.

Cool Cool Cool


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
PostWysłany: Śro 16:09, 12 Kwi 2006
DJ Mazepa
Główny Admin
Główny Admin

 
Dołączył: 22 Lis 2005
Posty: 4968
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Płeć: Mężczyzna

krzysztof napisał:
Ja też czekam na wyniki.

Ja także. Very Happy

krzysztof napisał:
Swoje.

Każdy czeka na swoje wyniki. Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny 2006"
Forum www.mazepa.fora.pl Strona Główna -> Matematyka
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)  
Strona 1 z 2  
Idź do strony 1, 2  Następny
  
  
 Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu  


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001-2003 phpBB Group
Theme created by Vjacheslav Trushkin
Regulamin